Opština Brod (Vidić Zoran) / 2021

OsobaVelibor Vidić
Telefon053/610-013
Emailvidicv@opstina-brod.net
Webhttps://opstina-brod.net
OrganizacijaOpština Brod
RukovodilacVidić Zoran
StrankaSrpska demokratska stranka
Budžet10.572.277,00
Godina2021
1.1 Ima li institucija strategiju prema mladima?NE
Priloženi dokument
1.2 Ukoliko ne, postoje li aktivnosti na izradi?DA
Priloženi dokument
1.3 Je li strategija donesena na osnovu istraživanja? NE
Priloženi dokument
1.4 Koliki je budžet za provedbu strategije prema mladima/omladinske politike?0,00
Priloženi dokument
1.5 Postoji li izvještaj o provođenju?NE
Priloženi dokument
2.1 Postoje li izdvajanja za grantove omladinskim projektima iz budžeta institucije za navedenu godinu?DA
Priloženi dokumentOSTVAR 31.12..2021.-tabelarni pregled KONACNO ZAVRSENO.pdf
2.2 Postoje li izdvajanja za stipendiranje učenika i studenata iz budžeta institucije za navedenu godinu?DA
Priloženi dokument
2.3 Postoje li izdvajanja za poticaj zapošljavanja mladih iz budžeta institucije za navedenu godinu?DA
Priloženi dokument
2.4 Koliki je budžetom predviđen grant za izdvajanja za mlade (sva izdvajanja za mlade)?308.358,00
Priloženi dokument
2.5 Postoji li javni poziv za dodjelu grantova/budžetskih izdvajanja za mlade?DA
Priloženi dokument
2.6 Postoje li kriteriji u skladu sa Zakonom o mladima?DA
Priloženi dokumentJavni konkurs za dodjelu stipendija studentima u školskoj 2021-22. g..pdf
2.7 Postoji li transparentna objava korisnika/ca grantova/budžeta izdvojenog za mlade?NE
Priloženi dokument
2.8 Postoji li transparentna objava korisnika/ca stipendija?NE
Priloženi dokument
2.9 Postoji li transparentna objava korisnika/ca poticaja za zapošljavanje mladih? NE
Priloženi dokument
2.10 Postoji li praćenje realizacije utroška grantova/ budžeta izdvojenog za mlade?DA
Priloženi dokument
3.1 Je li sistematizacijom utvrđena pozicija službenika-ce za mlade?NE
Priloženi dokument
3.2 Ima li službenik/ca za mlade certifikat o završenoj osnovnoj obuci za službenike za mlade?NE
Priloženi dokument
3.3 Vodi li službenik-ca/služba za mlade spisak omladinskih udruženja?NE
Priloženi dokument
3.4 Ima li službenik-ca/služba za mlade bazu svih aktera omladinskog sektora?NE
Priloženi dokument
4.1 Da li postoji vijeće mladih/omladinski savjet?NE
Priloženi dokument
4.2 Postoje li posebna izdvajanja u budžetu institucije za VM/OS za navedenu godinu?NE
Priloženi dokument
4.3 Postoji li prostor za rad VM?NE
Priloženi dokument
4.4 Je li VM uključen/o u izradu strategije prema mladima?NE
Priloženi dokument
4.5 Je li VM uključen/o u proces dodjele sredstava za mlade?NE
Priloženi dokument
5.1 Postoji li prostor za mlade /omladinski centar čiji se troškovi (su)finansiraju iz budžeta?NE
Priloženi dokument
5.2 Postoji li godišnji program rada prostora za mlade/omladinskog centra?NE
Priloženi dokument
5.3 Ko upravlja prostorom za mlade/omladinskim centrom?-
Priloženi dokument
6.1 Postoji li komisija za mlade?DA
Priloženi dokumentRješenje o imenovanju Komisije za pitanje mladih,sport i kulturu.pdf
6.2 Jesu li su članovi komisije za mlade i predstavnici VM?DA
Priloženi dokument
6.4 Koliko često se sastaje komisija za mlade?svaka 3 mjeseca
Priloženi dokument
Datum kreiranja2022-07-28 12:16:40
Datum ažuriranja2022-07-28 12:47:09