Općina Ilijaš (Fazlić Akif) / 2019

OsobaEnisa Mešetović
Telefon033/580-690
Emailenisa.mesetovic@ilijas.ba
Webwww.ilijas.ba
OrganizacijaOpćina Ilijaš
RukovodilacFazlić Akif
StrankaStranka demokratske akcije
Budžet17.891.996,00
Godina2019
1.1 Ima li institucija strategiju prema mladima?DA
Priloženi dokumentStrategijaPremaMladimaOpcineIlijas2018_2022.pdf
1.2 Ukoliko ne, postoje li aktivnosti na izradi?NE
Priloženi dokument
1.3 Je li strategija donesena na osnovu istraživanja? DA
Priloženi dokumentANALIZA ILIJAŠ STRATEGIJA PREMA MLADIMA (Enisa M.) (1).pdf
1.4 Koliki je budžet za strategiju?241.000,00
Priloženi dokument
1.5 Postoji li izvještaj o provođenju?NE
Priloženi dokument
2.1 Postoje li izdvajanja za grantove omladinskim projektima iz budžeta institucije za navedenu godinu?DA
Priloženi dokument
2.2 Postoje li izdvajanja za stipendiranje učenika i studenata iz budžeta institucije za navedenu godinu?DA
Priloženi dokument
2.3 Postoje li izdvajanja za poticaj zapošljavanja mladih iz budžeta institucije za navedenu godinu?NE
Priloženi dokument
2.4 Koliki je budžetom predviđen grant za izdvajanja za mlade (zbir za pitanja 2.1, 2.2, 2.3)?180.000,00
Priloženi dokument
2.5 Postoji li javni poziv za dodjelu grantova/budžetskih izdvajanja za mlade?DA
Priloženi dokumentJavniPozivZaPrikupljanjeZahtjevaUdruzenjaGradjanaINevladinihOrganizacijaRadiDodjeleSredstavaZaFinansiranje.pdf
2.6 Postoje li kriteriji u skladu sa Zakonom o mladima?DA
Priloženi dokumentODLUKA_o_kriterijima_nacinu_i_postupku_raspodjele_sredstava_iz_granta_za_projekte_mladih.pdf
2.7 Postoji li transparentna objava korisnika/ca grantova/budžeta izdvojenog za mlade?DA
Priloženi dokument
2.8 Postoji li transparentna objava korisnika/ca stipendija?DA
Priloženi dokument
2.9 Postoji li transparentna objava korisnika/ca poticaja za zapošljavanje mladih? NE
Priloženi dokument
2.10 Postoji li praćenje realizacije utroška grantova/ budžeta izdvojenog za mlade?DA
Priloženi dokument2.10.Primjer izvještaja i pra?enja realizacije sredstava 2019..pdf
3.1 Je li sistematizacijom utvrđena pozicija službenika-ce za mlade?DA
Priloženi dokumentPravilnikOUnutrasnjojOrganizaciji_Strana 60-66.pdf
3.2 Ima li službenik/ca za mlade certifikat koji je priznat od nadležnog ministarstva?DA
Priloženi dokumentCertifikat Enisa Mešetovi?.pdf
3.3 Vodi li službenik-ca/služba za mlade spisak omladinskih udruženja?DA
Priloženi dokumentSpisak omladinskih udruženja.pdf
3.4 Ima li službenik-ca/služba za mlade bazu svih aktera omladinskog sektora?DA
Priloženi dokument
4.1 Da li postoji vijeće mladih/omladinski savjet?NE
Priloženi dokument
4.2 Postoje li izdvajanja za VM/OS u budžetu institucije za navedenu godinu?NE
Priloženi dokument
4.3 Postoji li prostor za rad VM/OS?NE
Priloženi dokument
4.4 Je li VM/OS uključen/o u izradu strategije prema mladima?NE
Priloženi dokument
4.5 Je li VM/OS uključen/o u proces dodjele sredstava za mlade?NE
Priloženi dokument
5.1 Postoji li prostor za mlade /omladinski centar čiji se troškovi (su)finansiraju iz budžeta?NE
Priloženi dokument
5.2 Postoji li godišnji program rada prostora za mlade/omladinskog centra?NE
Priloženi dokument
5.3 Ko upravlja prostorom za mlade/omladinskim centrom?-
Priloženi dokument
6.1 Postoji li komisija za mlade?DA
Priloženi dokument6.Komisija za mlade Op?ine Ilijaš 2018..pdf
6.2 Jesu li su članovi komisije za mlade i predstavnici VM/OS?NE
Priloženi dokument
6.3 Koliko često se sastaje komisija za mlade?ostalo
Priloženi dokument
Datum kreiranja2020-03-23 12:45:24
Datum ažuriranja2020-04-13 13:03:39